Wydajność

17 lutego 2021

Co to jest plon?

Dochód odnosi się do zysków wygenerowanych i zrealizowanych na inwestycji w określonym czasie. Jest wyrażony jako wartość procentowa na podstawie zainwestowanej kwoty, bieżącej wartości rynkowej lub wartości nominalnej papieru wartościowego. Obejmuje odsetki lub dywidendy otrzymane z tytułu posiadania określonego papieru wartościowego. W zależności od wyceny (stała vs zmienna) papieru wartościowego, stopy zwrotu można sklasyfikować jako znane lub oczekiwane.

Kluczowe wnioski
 • Rentowność to wyrażona w procentach miara zwrotu z inwestycji w określonym czasie.
 • Dochód obejmuje wzrost cen, jak również wszelkie wypłacone dywidendy, obliczone jako zrealizowany zwrot netto podzielony przez kwotę główną (tj. Zainwestowaną kwotę).Wyższe rentowności są postrzegane jako wskaźnik niższego ryzyka i wyższych dochodów, ale wysoka rentowność nie zawsze może być pozytywna, tak jak w przypadku rosnącej stopy dywidendy z powodu spadającej ceny akcji.Wzór na zysk

  Dochód jest miarą przepływów pieniężnych, które inwestor uzyskuje z kwoty zainwestowanej w papier wartościowy. W większości oblicza się go w ujęciu rocznym, chociaż stosowane są również inne warianty, takie jak kwartalne i miesięczne zyski. Rentowności nie należy mylić z całkowitym zwrotem, który jest bardziej kompleksową miarą zwrotu z inwestycji. Zysk jest obliczany jako:

  Zysk = zrealizowany zwrot netto / kwota główna

  Na przykład zyski i zwrot z inwestycji w akcje mogą przybierać dwie formy. Po pierwsze, może to dotyczyć wzrostu cen, gdy inwestor kupuje akcje po 100 USD za akcję, a po roku sprzedaje je za 120 USD. Po drugie, akcje mogą w ciągu roku wypłacać dywidendę, powiedzmy 2 dolary na akcję. Dochód byłby wzrostem ceny akcji powiększonym o wszelkie wypłacone dywidendy, podzielonym przez pierwotną cenę akcji. Uzysk w tym przykładzie byłby następujący:

  (20 USD + 2 USD) / 100 USD = 0,22 lub 22%

  Wprowadzenie do stopy dywidendyCo powie ci plon

  Ponieważ wyższa wartość zwrotu wskazuje, że inwestor jest w stanie odzyskać większe kwoty przepływów pieniężnych w swoich inwestycjach, wyższa wartość jest często postrzegana jako wskaźnik niższego ryzyka i wyższego dochodu. Należy jednak uważać, aby zrozumieć stosowane obliczenia. Wysoka rentowność mogła wynikać ze spadającej wartości rynkowej papieru wartościowego, co powoduje zmniejszenie wartości mianownika użytego w formule i zwiększenie obliczonej wartości rentowności nawet w przypadku spadku wyceny papieru wartościowego.

  Chociaż wielu inwestorów woli wypłaty dywidend z akcji, ważne jest również, aby mieć oko na rentowności. Jeśli zyski staną się zbyt wysokie, może to oznaczać, że albo cena akcji spada, albo firma płaci wysokie dywidendy. Ponieważ dywidendy są wypłacane z zysków firmy, wyższe wypłaty dywidendy mogą oznaczać, że zyski firmy rosną, co może prowadzić do wyższych cen akcji. Wyższe dywidendy przy wyższych cenach akcji powinny prowadzić do stałego lub nieznacznego wzrostu rentowności. Jednak znaczny wzrost rentowności bez wzrostu ceny akcji może oznaczać, że spółka wypłaca dywidendę bez zwiększania zysków, a to może wskazywać na problemy z przepływami pieniężnymi w najbliższym czasie.

  Rodzaje plonów

  Dochody mogą się różnić w zależności od zainwestowanego papieru wartościowego, czasu trwania inwestycji i kwoty zwrotu.

  Dochód z zapasówW przypadku inwestycji opartych na akcjach powszechnie stosuje się dwa rodzaje rentowności. W przypadku obliczenia na podstawie ceny zakupu zysk nazywa się zyskiem z kosztu (YOC) lub zyskiem z kosztów i jest obliczany jako:

  Zysk z kosztów = (wzrost ceny + wypłacone dywidendy) / cena zakupu

  W przytoczonym powyżej przykładzie inwestor zrealizował zysk w wysokości 20 USD (120 USD – 100 USD) wynikający ze wzrostu ceny, a także zyskał 2 USD z dywidendy wypłaconej przez firmę. W związku z tym zysk z kosztów wynosi (20 USD + 2 USD) / 100 USD = 0,22 lub 22%.

  Jednak wielu inwestorów może chcieć obliczyć rentowność na podstawie aktualnej ceny rynkowej, zamiast ceny zakupu. Ten uzysk jest określany jako bieżący uzysk i jest obliczany jako:

  Bieżący zysk = (wzrost ceny + wypłacona dywidenda) / aktualna cena

  W powyższym przykładzie bieżący zysk wynosi (20 USD + 2 USD) / 120 USD = 0,1833 lub 18,33%.

  Kiedy cena akcji firmy rośnie, bieżąca rentowność spada z powodu odwrotnej zależności między rentownością a ceną akcji.

  Rentowność obligacjiDochód z obligacji, za które płacą roczne odsetki, można obliczyć w prosty sposób – zwany rentownością nominalną, który jest obliczany jako:

  Nominalna stopa zwrotu = (roczne odsetki / wartość nominalna obligacji)

  Na przykład, jeśli istnieje obligacja skarbowa o wartości nominalnej 1000 USD, której termin zapadalności przypada w ciągu jednego roku i opłaca 5% rocznych odsetek, jej rentowność oblicza się jako 50 USD / 1000 USD = 0,05 lub 5%

  Jednak rentowność obligacji o zmiennym oprocentowaniu, która przez okres jej trwania płaci zmienne oprocentowanie, będzie się zmieniać w okresie życia obligacji w zależności od obowiązującej stopy procentowej na różnych warunkach.

  Jeśli istnieje obligacja oprocentowana w oparciu o rentowność 10-letnich papierów skarbowych + 2%, to jej oprocentowanie będzie wynosić 3%, gdy rentowność 10-letnich papierów skarbowych wynosi 1% i zmieni się na 4%, jeśli rentowność 10-letnich papierów skarbowych wzrasta do 2% po kilku miesiącach.

  Podobnie, odsetki uzyskane z obligacji indeksowanej, której płatności odsetkowe są skorygowane o indeks, taki jak wskaźnik inflacji indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), będą się zmieniać wraz ze zmianami wartości indeksu.

  Rentowność do wykupu (YTM) jest specjalną miarą całkowitego zwrotu oczekiwanego z obligacji każdego roku, jeśli obligacja jest utrzymywana do terminu zapadalności. Różni się od nominalnej wydajności, która jest zwykle obliczana w skali roku i może się zmieniać z każdym rokiem. Z drugiej strony YTM jest średnią oczekiwaną roczną rentownością i oczekuje się, że wartość ta pozostanie stała przez cały okres utrzymywania obligacji aż do wykupu obligacji.

  Rentowność najgorszego (YTW) jest miarą najniższej potencjalnej rentowności, jaką można uzyskać z obligacji bez możliwości niewywiązania się emitenta z zobowiązań. YTW wskazuje najgorszy scenariusz dotyczący obligacji, obliczając zwrot, który zostałby uzyskany, gdyby emitent wykorzystał rezerwy obejmujące przedpłaty, oddzwonienie lub zatonięcie środków. Ten zysk stanowi ważną miarę ryzyka i gwarantuje, że pewne wymagania dotyczące dochodów będą nadal spełnione, nawet w najgorszych scenariuszach.

  Rentowność wykupu (YTC) jest miarą powiązaną z obligacją płatną na żądanie – specjalną kategorią obligacji, które mogą zostać wykupione przez emitenta przed terminem zapadalności – a YTC odnosi się do rentowności obligacji w dniu jej wykupu. Wartość ta jest określana przez spłatę odsetek za obligację, jej cenę rynkową oraz czas trwania do dnia wykupu, ponieważ okres ten określa wysokość odsetek.

  Obligacje komunalne, które są obligacjami wyemitowanymi przez państwo, gminę lub powiat w celu sfinansowania wydatków kapitałowych i które w większości nie podlegają opodatkowaniu, również mają dochód równoważny z podatkiem (TEY). TEY to dochód przed opodatkowaniem, jaki musi mieć obligacja podlegająca opodatkowaniu, aby jej dochód był taki sam jak dochód z obligacji komunalnej wolnej od podatku i jest określany przez przedział podatkowy inwestora. Wcześniejsze 

  Chociaż istnieje wiele wariantów obliczania różnych rodzajów rentowności, firmy, emitenci i zarządzający funduszami mają dużą swobodę w obliczaniu, raportowaniu i reklamowaniu wartości zysku zgodnie z ich własnymi konwencjami. Organy regulacyjne, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), wprowadziły standardową miarę do obliczania rentowności, zwaną rentownością SEC, która jest standardowym sposobem obliczania rentowności opracowanym przez SEC i ma na celu zaoferowanie standardowej miary dla bardziej sprawiedliwych porównań funduszy obligacji. Dochody z SEC są obliczane po uwzględnieniu wymaganych opłat związanych z funduszem. Wcześniejsze 

  Dochód z funduszy powierniczych służy do przedstawienia zwrotu z dochodu netto funduszu wspólnego inwestowania i jest obliczany poprzez podzielenie rocznej wypłaty z tytułu podziału dochodu przez wartość udziałów funduszu wspólnego inwestowania. Obejmuje dochody z dywidend i odsetek, które portfel funduszu osiągnął w ciągu danego roku. Ponieważ wycena funduszu wspólnego inwestowania zmienia się każdego dnia na podstawie obliczonej wartości aktywów netto, dochody funduszy wzajemnych są również obliczane i zmieniają się w zależności od wartości rynkowej funduszu każdego dnia.

  Wraz z inwestycjami, zysk można również obliczyć z każdego przedsięwzięcia biznesowego. Kalkulacja zachowuje formę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy